Canadian Armenian Diocese Emailing List615 Stuart, Outremont, Quebec, Canada H2V 3H2
Tel.: (514) 276 9479, Fax: (514) 276 9960
Email:
contact@armenianchurch.ca, Website: www.armenianchurch.ca

Armenian Apostolic Church Canadian Diocese is creating a database of the Armenians of Canada in order to further promote the consolidation of the community and to keep in touch with the community members. We would greatly appreciate if you would kindly provide the Diocese with your data. Such data will be kept in the files of the Diocese and cannot be divulged without your written permission. We would be grateful if you could kindly pass the word to your friends. Thank you for your cooperation!

Գանատահայոց Թեմի Առաջնորդարանը ձեռնարկած է համադրել Գանատահայերու համակարգչային հասցէացուցակ մը, ապահովելու համար ամփոփ պատկեր մը Գանատահայութեան առնչութեամբ: Այս հասցէացուցակը պիտի նպաստէ հաղորդակցութեան ստեղծումի դիւրացման Գանատահայ գաղութին հետ: Մեծապէս գնահատելի պիտի ըլլայ եթէ ձեր տուեալները տրամադրէք Առաջնորդարան հասցէացուցակի համադրման համար: Անոնք պիտի պահուին առաջնորդարանի արխիւներուն մէջ եւ պիտի չհրապարակուին առանց ձեր արտօնութեան: Ուստի, երախտապարտ պիտի ըլլանք, եթէ կարենաք այս ծրագիրը տեղեկացնել նաեւ՝ ձեր բարեկամներուն: Շնորհակալութիւն ձեր գործակցութեան համար:

Le Diocèse de l’Église Arménienne Apostolique du Canada est en train de créer une base de données des arméniens du Canada dans le but de garder le contact et de promouvoir le rapprochement de la communauté. Le Diocèse s’engage à garder ces informations confidentielles et ne pourra les divulguer sans avoir obtenu une autorisation écrite de votre part au préalable. Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous transmettre vos informations et d’encourager tous vos amis à le faire aussi dans le but d’enrichir cette base de données. Nous vous remercions pour votre coopération.
* indicates required
Email Marketing Powered by Mailchimp